2011-2013: ევროკავშირი (EC1) DCI-SANTE/2011/260-569 აივ პროფილაქტიკის შესაძლებლობების გაუმჯობესება ს

გეოგრაფიული არეალი: თბილისი, გორი, თელავი, ქუთაისი, სამტრედია, ზუგდიდი, ბათუმი

პარტნიორი: ტრენინგებისა და კონსულტაციის ცენტრი (CTC), ზიანის შემცირების ევრაზიის ქსელი (EHRN)

სექტორი: ორგანიზაციული განვითარება, ქსელური მუშაობის ხელშეწყობა, სერვისების გაუმჯობესება

პროექტის მიზნები:

  1. იანის შემცირების საქართველოს ქსელის მენეჯმენტისა და ოპერაციული შესაძლებლობების განვითარება;
  2. იანის შემცირების საქართველოს ქსელის  წევრ ორგანიზაციებს შორის კოორდინაციის გაუმჯობესება და პარტნიორობის განმტკიცება;

აივ-ის პროფილაქტიკისა და ზიანის შემცირების  სხვა სერვისების ხარისხის გაუმჯობესება  საქართველოში.