2012-2013: ღია საზოგადოების ფონდი /ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო ზიანის შემცირების საქართველოს ქს

პროექტის მიზანია ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელისა და მისი წევრი ორიგანიზაციების შესაძლებლობების განვითარება საქართველოში მტკიცებულებებზე დამყარებული ნარკოპოლიტიკისა და ნარკოტიკულ საშუალებათა მომხმარებლებისთვის გაუმჯობესებული სერვისების  ადვოკატირებისთვის

პროექტის მიზნები:

1. ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის წევრი ორგანიზაციების ოპერაციული შესაძლებლობების გაზრდა

2. წამალდამოკიდებულთა თემის საჭიროებებზე რეაგირება ზშსქ-ის წევრი ორგანიზაციების მხრიდან

3. დაინტერესებული მხარეების ინფორმირება ქვეყანაში პოლიტიკის ცვლილებებთან დაკავშირებით

4. თემატური სამუშაო ჯგუფების შესაძლებლობების გაუმჯობესება ისეთი პრიორიტეტული საკითხების ადვოკატირების მიზნით, როგორიცაა; C ჰეპატიტის ვირუსი, ოპიოიდებით ჩანაცვლებითი მკურნალობა, ზედოზირება, ქალ წამალდამოკიდებულებთან მუშაობა