ა/ო ,,ჰეპა პლიუსი"

()იპ  “ ჰეპა პლიუსი- “Сჰეპატიტით ინფიცირებულ პაციენტთა პირველი თვითორგანიზაცია

 

ა(ა)იპ „ჰეპა პლიუსის“ საქმიანობის მიზნებწარმოადგენს:

 

 •  _ “С” ჰეპატიტით ინფიცირებულთა , ნარკოტიკების მომხმარებელთა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების გაჯანსაღების და საზოგადოებაში რეინტეგრაციის ხელშეწყობა;
 •     _“С” ჰეპატიტით ინფიცირებულთა, ნარკოტიკების მომხმარებელთა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების დაცვა და მათი ცოდნის დონის ამაღლება ადამიანის უფლებების სფეროში;
 •       _“С”ჰეპატიტით ინფიცირებულთა, ნარკოტიკების მომხმარებელთა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების მკურნალობა—რეაბილიტაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
 •       _აივ/შიდსის, ვირუსული ჰეპატიტების და სხვა გადამდები დაავადებების პროფილაქტიკა;
 •       _სტიგმის დაძლევა;
 •       _“С”ჰეპატიტით ინფიცირებულთა, ნარკოტიკების მომხმარებელთა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების მკურნალობა-რეაბილიტაციის პროცესში ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერა.

 

                   ა(ა)იპ „ჰეპა პლიუსის“ საქმიანობის მიმართულებებია:

 

 • _ხელისუფლების და მმართველობის ორგანოებთან, სახელმწიფო, კომერციულ და საზოგადოებრივ, საერთაშორისო და საზღვარგარეთის საზოგადოებრივ  ორგანიზაციებთან ურთიერთობების დამყარება;
 • _საერთაშორისო და ადგილობრივ კონფერენციებს, სემინარებსა, ტრენინგებსა და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება;
 • _საგანმანათლებლო, საგამომცემლო, მთარგმნელობითი, საინფორმაციო და სარეკლამო საქმიანობის განხორციელება კანონით დადგენილი წესით;
 • _დამოუკიდებლად და სხვა ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით, კავშირის
 •  საწესდებო  მიზნების მისაღწევად საწარმოების და ორგანიზაციების დაფუძნება
 •  იურიდიული პირის უფლებით;
 • _ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის მიზნით საკონსულტაციო სამსახურის ჩამოყალიბება;
 • _სხვა საქმიანობების განხორციელება, რომელიც არ არის აკრძალული საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობებით;

 

 

    

 ორგანიზაციის მოქმედების  გეოგრაფიულირეალია:

 

 ქ. თბილისის გლდანი-ნაძალადევის, დიდუბე-ჩუღურეთის, ვარკეთილის და დიღმის რაიონები.

 

 ორგანიზაციისმიერ განხორციელებული აქტივობები:

 • 2011 წლის 26 მარტი - პირველი ქუჩის აქცია“C” ჰეპატიტის შესახებ   საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლების მიზნით:      საქართველოს ეროვნულ ნაკრებსა და ხორვატიას შორის გამართული საფეხბურთო მატჩი.

        მონაწილეობა:

 •  სხვადასხვა თოქ-შოუებში
 •  3 წლიანი სტრატეგიის შემუშავებაში
 •  პეტიციის შემუშავებაში
 • MDM - ის მიერ ჩატარებულ კვლევაში
 •  ქუჩის აქციებში (ყოველწლიურად ნარკომანიასთან ბრძოლის, ჰეპატიტების, ზედოზირების, “შიდსთან” ბრძოლის საერთაშორისო დღეებისადმი მიძღვნილი)
 • ნარკოკანონმდებლობის ლიბერალიზაციისადმი ზშსქ-ის მიერ მიმართულ მუშაობაში
 • ციხეებში C ჰეპატიტის მკურნალობის პროგრამის შემუშავებაში
 •  ჯანმრთელობის დაცვის  სამინისტროს მიერ შექმნილ ექსპერტთა  ჯგუფში, რომელიც შეიმუშავებს მკურნალობის პროგრამას საზოგადოებრივი ჯანდაცვისთვის ,,ფონდი-ღია საზოგადოება საქართველოს“ ფინანსური მხარდაჭერით.
 • GHRN-ის , G-CAB - ის, GeNFUD-ის  და პლატფორმის  ნებისმიერ აქტივობაში.

 

ორგანიზაციის  წევრობა:

 •  2011წ. - ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის წევრი
 • 2012წ. -  2013წ.  ზშსქ-ის გამგეობის წევრი
 • 2012წ. CCM თან არსებული “C“ ჰეპატიტის მკურნალობა-დიაგნოსტიკის ხელმისაწვდომობის სამუშაო ჯგუფის წევრი
 •  2013 წლიდან   PTF -ის  წევრი
 •  2013წ. - საქართველოს თემის საკონსულტაციო საბჭოს -  G-CAB - ის შექმნის ინიციატორი და სამდივნოს ფუნქციის შემსრულებელი  ,,ახალ ვექტორთან ‘’ ერთად
 • 2014წ. - GeNFUD - ის გამგეობის წევრი
 • 2015წ. -დღემდე  ზშსქ-ის გამგეობის წევრი
 • 2016წ. სამხრეთ კავკასიის აივ/შიდსის პლატფორმის წევრი
 • 2016წ. საქართველოს ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმის წევრი

 

        მონაწილეობა ტრენინგებში, სემინარებში, საზაფხულო სკოლებსა და კონფერენციებში:

 • 2011წ. “C”ჰეპატიტის  საადვოკაციო საზაფხულო სკოლა .  გრიგოლეთი.
 • 2011წ. დოჰას დეკლარაციის 10 წლისთავისადმი მიძღვნილი მრგვალი მაგიდა. თბილისი.
 • 2011წ. პირველი რეგიონალური კონფერენცია ,,მედიკამენტების ფასწარმოქმნა, ხელმისაწვდომობა და საპატენტო უფლება“. ყირგიზეთი, ისიკყული .
 • 2012წ. “C”ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის და მკურნალობის ხელმისაწვდომობისადმი მიძღვნილი რეგიონალური კონფერენცია. თბილისი.
 • 2013წ. ზიანის შემცირების პროგრამების საადვოკაციო სკოლა. ქობულეთი.
 • 2013წ. საერთაშორისო ზიანის შემცირების კონფერენცია. - ვილნიუსი.
 • 2013წ. მედიკამენტების ფასების ფორმირება, ფარმაკომპანიების პოლიტიკა და საადვოკაციო კამპანიების საერთაშორისო გამოცდილება. კიევი.
 • 2013წ. ევრაზიის ზიანის შემცირების ქსელის მიერ ორგანიზებული სემინარი საქართველოში GF - ის პროექტის რეალიზაციის საკითხებზე. კაჭრეთი. 
 • 2013წ. ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის კამპანიისადმი მიძღვნილი სამუშაო შეხვედრა. ბულაჩაური.
 • 2014წ. “C”ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის და მკურნალობის ხელმისაწვდომობისადმი მიძღვნილი რეგიონალური კონფერენცია. თბილისი.
 • 2015წ. 3-4 ნოემბერი-  ჰეპატიტის საერთაშორისო მრჩეველთა ჯგუფთან შეხვედრა. თბილისი.
 • 2016წ. 6-8 თებერვალი - “C”ჰეპატიტის  III  ეროვნული კონფერენცია. თბილისი.
 • 2016წ. 23-25 მარტი - აივ/შიდსის V კონფერენცია. მოსკოვი.
 • 2016წ. ივნისი - ამერიკული CDC-ის    ორგანიზებით გამართული სიმპოზიუმი  “C”- ჰეპატიტზე. თბილისი.
 • 2016წ. 8-10 ნოემბერი - AFIW- ს მიერ ორგანიზებული  ტრენინგი: „კვლევის ჩატარების ტექნიკა თემის მონაწილეობით“. ბიშკეკი.
 • 2016წ. 17-19 ნოემბერი - პირველი რეგიონალური საზამთრო სკოლა თემაზე: „ქალების, გოგონების და ტრანსგენდერების უფლებების გაფართოება და ადვოკატირება“. თბილისი.
 • 2016წ.17-19 დეკემბერი -სემინარი: „ზიანის შემცირების პროგრამების მდგრადობის უზრუნველყოფა საქართველოში“. თბილისი.

 

2013წ. სექტემბრიდან  დღემდე ორგანიზაციის  თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს ს/ს ტრენინგებში:

 • 2016წ. 21-23 დეკემბერი - ტრენინგი: „თანასწორგანმანათლებელთა ინტერვენციის (თთდპი) განხორციელება საქართველოში.“ ბორჯომი.
 • 2016წ. 29-31აგვისტო - ტრენინგი: „ფონდების მოძიება“. თბილისი.
 • 2016წ.18-20ივლისი - ტრენინგი: „ადვოკაციური მენეჯმენტი“. თბილისი.
 • 2016წ. 20-23 ივნისი - ტრენინგი: „ფინანსური და ორგანიზაციული მენეჯმენტი“. თბილისი.
 • 2015წ. 29-31 ოქტომბერი - ტრენინგი „სოც.მუშაკებისა და კონსულტანტების შესრულების/მუშაობის გაუმჯობესება“. ბაკურიანი.
 • 2014წ. 23-28მარტი - საიტ-ვიზიტი მობილურ ამბულატორიაზე უკრაინაში. კიევი, ლვოვი.
 • 2014წ. 16-19 მარტი - ტრენინგი არასამთავრობო სექტორის მიერ  ნარკოდამოკიდებულ ქალთა ყველა ფორმის დისკრიმინაციის შესახებ ჩრდილოვანი ანგარიშის მოსამზადებლად. კაჭრეთი.
 • 2014წ. 6-8 მარტი - ტრენინგი: „ზიანის შემცირების პროგრამებში ჩართული ნიმ-ებისათვის ტუბერკულოზის ადრეული დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის ხელშეწყობა“. თბილისი.
 • 2014წ. 7-9 თებერვალი - ტრენინგი: მაღალი რისკ-ჯგუფების მოცვა აივ პრევენციული სერვისებით მობილური ამბულატორიების საშუალებით. კაჭრეთი.
 • 2013წ. 5-6 დეკემბერი - ტრენინგი: „შემთხვევის მართვა ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში.“ ბორჯომი.
 • 2013წ. 1-3 ოქტომბერი - ტრენინგი: „თანასწორგანმანათლებელთა ინტერვენციის (თთდპი) განხორციელება საქართველოში.“ ბათუმი.
 • 2013წ. 19-21 სექტემბერი - სასწავლო კურსი: „აივ ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და ტესტირება“. თბილისი.
 •  

          განხორციელებული პროექტები:

 • 2011წ. - “C ჰეპატიტი: საზოგადოების ინფორმირებული პასუხისგებლობის ხელშეწყობა“ – OSGF.
 •  2011-2012 წელს ,,ჰეპა პლიუსი“ ხდება კავშირ ,,ახალი ვექტორის“  პარტნიორი კოალიციურ პროექტში ,,ზედოზირება: პოლიტიკის განვითარება,ინფორმირება და პროფილაქტიკა.”OSGF .
 • 2013 წ.-2014წ. -,,C ჰეპატიტი :პაციენტების მობილიზაცია და მკურნალობის მოთხოვნა“ – OSGF;  MDM/
 • 2015წ. იანვარი - 2016წ. მარტი  - „C ჰეპატიტი: საყოველთაო ხელმისაწვდომობა მკურნალობასა და დიაგნოსტიკაზე და პაციენტთა თემის აქტიური ჩართულობა.“ OSGF .
 • 2016წ. თებერვალი -ნოემბერი - „ჯანმრთელობა, ფინანსები, მართვა“-აივ/შიდს-ის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების გაძლიერება სასომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში.  USAID.
 • 2016წ. ივნისი-დეკემბერი - “ჰოლისტური ზრუნვისა და რეაბილიტაციის მოდელების განვითარება საქართველოში”- CTC.
 • 2013 წ. სექტემბერი - 2016წ. აგვისტო - „ ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხმარებლებისთვის აივ პრევენციული სერვისის მიწოდება“ - GF.

    მიმდინარე პროექტები:

 • 2016 წ. სექტემბერი - დღემდე - „ ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხმარებლებისთვის და მათი სქესობრივი პარტნიორებისათვის აივ პრევენციული სერვისის მიწოდება“ - GF.

 

 

ხელმძღვანელი პირები:

გამგეობის თავმჯდომარე: მანანა სოლოღაშვილი - 599 27 10 51;

მისამართი: ქ. თბილისი, ჩუბინაშვილის ქ. #75

ტელეფონი: 032 296 48 78

ორგანიზაციის Fb- გვერდი: Hepa Plus;

ელ.მისამართი: hepaplus@gmail.com, mananasolog@yahoo.com