მედიკამენტით მხარდაჭერილი თერაპია - სუბუტექსი (ბუპრენორფინი)

04/08/2014

სუბუტექსი არის ბრენდის სახელი, რომლის შემადგენელი ნივთიერება ცნობილია თითქმის 40 წელიწადია, როგორც ბუპრენორფინი. ისევე, როგორც მეთადონი, იგი გამოიყენება ჩანაცვლებითი თერაპიისათვის. 

მედიკამენტით მხარდაჭერილი თერაპია - მეთადონი

27/05/2013

სამეცნიერო ლიტერატურა მიუთითებს მედიკამენტით მხარდაჭერილი მკურნალობის ეფექტურობაზე, როგორც აივ ინფექციის პრევენციის საშუალებაზე ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებელთა შორის. საქართველოში პროგრამის განხორციელება 2005 წლიდან დაიწყო.