2012-2014: ევროკავშირი (EC3), DCI-SANTE/2011/260/549 არასამთავრობო სექტორის გაძლიერება ნარკოტიკების

გეოგრაფიული არეალი: საქართველო, რუსეთი, უკრაინა, ბელორუსია, ყირგიზეთი, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი

პარტნიორი: ზიანის შემცირების ევრაზიის ქსელი (EHRN), ეროვნული პარტნიორები 7 ქვეყანაში

სექტორი: ინფორმაციის შეგროვება და გავრცელება ადვოკატირების მიზნებისთვის, სერვისების განვითარება

 

პროექტის მიზნები:

  1. ნარკოტიკების ქალ მომხმარებელთა მდგომარეობის შეფასება ქვეყნის მასშტაბით, დაინტერესებულ მხარეებს შორის ინფორმაციის გავრცელება;
  2. მომხმარებელთა თემის მობილიზაცია და ადვოკატირების კამპანია;  

არსებულ სერვის ცენტრებში ნარკოტიკების ქალ მომხმარებელთა სერვისების  გაუმჯობესება.