2012-2014 აივ-ინფექციის პროფილაქტიკის ეფექტური სტრატეგიის შემუშავება ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფებისთვის

გეოგრაფიული არეალი: უკრაინა, სასომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო, მოლდოვა, ბელორუსი, რუსეთის ფედერაცია. 

პარტნიორი: უკრაინის შიდსის გლობალური ალიანსი, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი, თანადგომა, ეროვნული პარტნიორები 7 ქვეყანაში.

სექტორი: ინფორმაციის შეგროვება და გავრცელება ადვოკატირების მიზნებისთვის, სერვისების განვითარება.

 

პროექტის მიზნები:

1. მტკიცებულებებზე დამყარებული ჩარევის გაძლიერება აივ-ინფექციის პროფილაქტიკის კუთხით  ადგილობრივ არასახელმწიფო  აივ სერვის-პროვაიდერებს შორის;  

2. კონსენსუსის მიღწევის ხელშეწყობა პროექტში მონაწილე ცალკეული ქვეყნის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, ისევე როგორც სამოქალაქო საზოგადოებასა და სხვა მნიშვნელოვან დაინტერესებულ პირებს შორის, რაც უკავშირდება ადგილობრივ დონეზე მოთხოვნადი ჩარევების ერთობლიობას, რომელიც მორგებულია სპეციფიურ პრობლემებზე და აივ ინფექციის გავრცელების ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფების მოთხოვნილებებზე;

3. ტექნიკური დახმარების სისტემატური გაწევა, რომელიც საჭიროა  ადგილობრივ დონეზე შეთანხმებული და ლოკალურ მოთხოვნილებებზე მორგებული აივ ინფექციის პროფილაქტიკურ ღონისძიებებათა დანერგვის მიზნით ქვეყნის მასშტაბით;

 4. ადვოკატირების ღონისძიებების  შემუშავება და დანერგვა, რაც უზრუნველყოფს მთავრობის მხრიდან თანამშრომლობასა და მხარდაჭერას ადგილობრივ დონეზე შესაბამისი ღონისძიებათა პაკეტის მასშტაბის გაზრდის მიზნით.