2013-2015: ევროკავშირი (EC 5), EIDHR/2013/315-157 პროექტის სახელწოდება - „მტკიცებულებებზე დამყარებულ

2013-2015: ევროკავშირი (EC 5), EIDHR/2013/315-157

პროექტის სახელწოდება - „მტკიცებულებებზე დამყარებული ჩარევა წამალდამოკიდებულთა უფლებების დასაცავად საქართველოში“

გეოგრაფიული არეალი: თბილისი, კახეთი, შიდა ქართლი, იმერეთი, სამეგრელო, გურია, აჭარა.

პარტნიორი: ნსტიტუციის 42-ე მუხლი

 

  პროექტის მიზნები:

 

  1. უფლებათა დარღვევების დოკუტირების მექანიზმის შემუშავება და დანერგვა წამალდამოკიდებულთა უფლებების დარღვევების მონიტორინგისა და ინფორმაციის გაზიარების მიზნით;
  2. საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება წამალდამოკიდებულებაზე, როგორც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საკითხზე;
  3. გადაწყვეტილებების მიმღებებს, სამოქალაქო საზოგადოებასა და თემის წევრებს შორის დიალოგის ხელშეწყობა ნარკოპოლიტიკაზე ზემოქმედების მიზნით.