ნარკოდანაშაულზე გასამართლებულ პირთა უფლებებისთვის

ფონდი "ღია საზოგადოება საქართველო"–ს ფინანსურ მხარდაჭერით "კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრი", "ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს  ქსელიდა"ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი"  ახორციელებს პროექტს"ნარკოდანაშაულზე გასამართლებულ პირთა უფლებებისთვის". 

პროექტის მიზნები და ამოცანები:


პროექტის მიზანი:


ნარკოდანაშაულისთვის ნასამართლევ პირთათვის
არასამართლიანად შეზღუდული სამოქალაქო-პოლიტიკური და
სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების აღდგენისა და მათი
საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

 პროექტის ამოცანები:


ნარკოდანაშაულისთვის ნასამართლეობის გამო
არასამართლიანად შეზღუდული უფლებების აღდგენის
ხელშეწყობა კანონმდებლობის ცვლილების გზით;

 

დიალოგის წარმოება ნასამართლევ ადამიანებს, პოლიტიკის
განმსაზღვრელებსა და განმაორიციელებლებს, სამოქალაქო
საზოგადოებასა და პროფესიულ თემს შორის;

 

საზოგადოებრივ აზრზე ზემოქმედება ნასამართლევ პირთა
საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშესაწყობად.