კვლევის ანგარიში-მომზადდა:პარტნიორობა ჯანმრთელობის კვლევასა და განვითარვის“ მიერებისთ ნოემბერი2017

ნარკოტიკები სინექციური მომხმარებლების (მ.შ. ქალიმომხმარებლების) ზიანის შემცირების სერვისებზე ხელმისაწვდომობის შეფასება, ბარიერების ოპერაციული კვლევა.

http:\\hrn.ge\assets\uploads\kvleva 05.06.18\GEO_Barriers_IDU_Study_Report_final_(1).pdf