თანასწორი-თანასწორს პრინციპზე დაფუძნებულ ინტერვენციაში მონაწილე ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებელთა

თანასწორი-თანასწორს პრინციპზე დაფუძნებულ ინტერვენციაში მონაწილე ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებელთა  უსაფრთხო ქცევის შეფასება

 ანგარიში  

 

აღნიშნული კვლევა ჩატარდა გლობალური ფონდის პროექტის ,,საქართველოში აივ/შიდსის პრევენციის მიზნით არსებული ეროვნული რეაგირების მხარდაჭერა, აივ/შიდსით დაავადებულთა სიცოცხლის მაჩვენებლების გაუმჯობესება მკურნალობისა და მოვლის ღონისძიებების გაძლიერების გზით,  GEO-H-GPIС კომპონენტის ,,ნარკოტიკებისინექციური გზით მომხმარებლებისმოცვის გაფართოება აივ/შიდსზე პრევენციული ღონისძიებების გაძლიერების გზით“ ფარგლებში.

  მაკა გოგია

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი

 

2013 წელი