თანასწორობის პრინციპზე დაფუძნებულ ინტერვენციაში მონაწილე ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლების შეფასე

02/11/2018

თანასწორი-თანასწორს პრინციპზე (Peer Driven Intervention) დაფუძნებულ ინტერვენციაში მონაწილე ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში სარისკო ქცევის, აივ-შიდსის და C ჰეპატიტის შესახებ ცოდნის და ტესტირების პრაქტიკის შეფასება საქართველოს 6
ქალაქში: თბილისი, რუსთავი, გორი, ბათუმი, ქუთაისი, ზუგდიდი

შპრიცების და ნემსების პროგრამის ბენეფიციართა შეფასება

02/11/2018

შპრიცების და ნემსების პროგრამის ბენეფიციართა ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებული ქცევის, აივ-შიდსის და C ჰეპატიტის შესახებ ცოდნის დონის და ტესტირების პრაქტიკის შეფასება საქართველოს 10 ქალაქში:თბილისი, თელავი, ბათუმი, გორი, ქუთაისი, რუსთავი, ოზურგეთი, სამტრედია, ზუგდიდი, ფოთი

02/11/2018

02/11/2018

კვლევის ანგარიში-მომზადდა:პარტნიორობა ჯანმრთელობის კვლევასა და განვითარვის“ მიერებისთ ნოემბერი2017

14/06/2018

ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების (მ.შ. ქალიმომხმარებლების) ზიანის შემცირების სერვისებზე ხელმისაწვდომობის შეფასება, ბარიერების ოპერაციული კვლევა